Algemeen 

Deze website is eigendom van Aannemingen Verelst N.V. 

Contactgegevens: 
Adres maatschappelijke zetel: Klein Boom 15 – B. 2580 PUTTE 
Telefoon: +32 (0)15 75 37 35
Fax: +32 (0)15 75 68 50 
Email: info@verelst.be 
Ondernemingsnummer: 0896.183.196 

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Aannemingen VERELST of rechthoudende derden. 

Aannemingen VERELST verleent U het recht de materialen op deze website uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat U alle auteursrechten en andere eigendomsnoties in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Beperking van aansprakelijkheid 
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Aannemingen VERELST levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Aannemingen VERELST de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Aannemingen VERELST kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

Aannemingen VERELST kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

Hyperlinks 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Aannemingen VERELST is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als U besluit gebruik te maken van deze links doet U dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. 

Aannemingen VERELST verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 
Elk geschil met betrekking tot de website van Aannemingen VERELST valt onder te toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Aannemingen VERELST gevestigd is, bevoegd. 

Privacybeleid
Aannemingen VERELST hecht veel belang aan uw privacy en de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er persoonlijke informatie van de gebruiker wordt gevraagd. 

In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de werking van persoonsgegevens. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aannemingen VERELST, Klein Boom 15 – B. 2580 PUTTE - Email: info@verelst.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens, die we over U hebben. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Aannemingen VERELST, KMO-Zone Klein Boom 15 – B. 2580 PUTTE - Email: info@verelst.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 

Alleen al door het feit dat de gebruiker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de gebruiker Aannemingen VERELST om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en om over deze te beschikken voor intern bedrijfsbeheer. Onder "intern bedrijfsbeheer" wordt verstaan: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. 

Aannemingen VERELST zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van Uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging van en verspreiding van deze gegevens of de niet-toegelaten toegang tot de gegevens. 

Voor nadere inlichtingen, wordt de gebruiker verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Aannemingen VERELST kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

Het gebruik van cookies. 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.