Cookies

Privacy & Cookie Policy

Privacy- en cookiebeleid versie april 2024

Artikel 1: Algemeen

De vennootschappen van Verelst hechten veel belang aan privacy en een veilige, transparante verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a onze (potentiële) klanten, (onder)aannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerkingen.  Door middel van deze Privacy- en cookiepolicy willen wij u informeren over de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018[1].

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijken van de verwerking zijnde:

 • Aannemingen Verelst nv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0896.183.196;
 • Verelst International nv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0562.927.424;
 • Transport Verelst bv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0885.598.716;
 • Bedrijfsbouw en Projectbouw Verelst nv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0419.455.714;
 • Woningbouw Verelst nv, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, KBO 0420.647.527;
 • Staalbouw Verelst nv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0426.609.265;
 • Betonbouw Verelst nv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0428.310.626;
 • Groep Verelst nv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0478.654.121;  
 • Verelst Ontwikkelingsgroep nv: Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, KBO 0655.703.568;
 • Verelst Wallonie nv, Rue Saint-Vincent 12 te 4020 Luik, KBO 0880.915.495;
 • Verelst-DNA bv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0534.523.646;
 • Chalain nv, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, KBO 0699.674.064;
 • Peiroun nv, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, KBO 0713.808.944;
 • Verelst-RNA bv, Klein Boom 15 te 2580 Putte, KBO 0711.843.903;
 • Vergeco nv, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, KBO 0699.672.876;
 • Zolar bv, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, KBO 0746.464.191;
 • Verelst Vastgoed nv, Klein Boom 15 te Putte, KBO 0864.983.444.
   

Hierna genoemd de “Ondernemingen”.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy Policy is eveneens van toepassing indien u een bezoek brengt aan onze kantoren, websites, meedoet aan een wedstrijd, actie of event of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten.

 

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens

De Ondernemingen verwerken en verzamelen persoonsgegevens van klanten en contacten. 

Deze persoonsgegevens zijn gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres enz... Het begrip verwerking is ruim en dekt onder meer het verzamelen, bewaren, actualiseren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.  

Voor alle duidelijkheid een verwerking van persoonsgegevens is enkel aan de orde indien u een natuurlijke persoon bent.  Indien u een rechtspersoon bent, geldt deze Privacy Policy enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen, zijnde gemandateerden, contactpersonen.   

Voor zover u een zelfstandige, een eenmanszaak, vof of maatschap bent dan wordt u eveneens gezien als persoon waarop de Verordening van toepassing is daar het in dit geval tevens om gegevens gaat die direct of indirect iets over u vertellen.

De Ondernemingen verzamelen de informatie die u zelf geeft.  Dit kan telefonisch, schriftelijk/elektronisch (bijvoorbeeld wanneer u ons een mail stuurt), of mondeling (bijvoorbeeld in één van onze kantoren).   Daarnaast registreren onze systemen ook persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens uw gebruik van onze producten en diensten dan wel informatie die wij verkrijgen van derden, waaronder makelaars.

We verzamelen onder meer persoonsgegevens die u kunnen identificeren en toelaten contact met u op te nemen (naam, adres, emailadres, telefoonnummer), uw facturatie- en betalingsgegevens, het type browser,... De Ondernemingen zullen geen aanvullende persoonsgegevens verzamelen welke niet noodzakelijk zijn om u op degelijke wijze te kunnen bijstaan in uitvoering van uw contract.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.  Mochten uw gegevens niet meer up to date zijn, verzoeken wij u dit te willen melden.

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens,…)

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken wanneer u niet instemt met de verzameling of de verwerking ervan.

 

Artikel 3: Rechtsgronden en doeleinden verzameling gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, in uitvoering van uw contract, ingevolge een wettelijke verplichting of in het belang van de Ondernemingen. Dit laatste wordt ook gerechtvaardigd belang genoemd en impliceert meer bepaald dat uw gegevens ook kunnen worden gebruikt voor studies, marketing, statistieken, om de veiligheid, beveiliging, bewaking van personen en goederen te garanderen. 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (‘opt-in’). Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden zonder motivering en gratis.

De Ondernemingen zullen uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de Onderneming om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze werken te kunnen bieden;
 • uw aanvraag voor onze producten of diensten in behandeling te nemen;
 • om met u te communiceren en onze diensten te verbeteren;
 • in kader van voorbereiding, uitvoeren en beëindigen van een overeenkomst;  
 • het toezenden van direct marketing, acties en promoties met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kunnen de Ondernemingen uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de Ondernemingen, haar producten en/of diensten. Ondernemingen kunnen de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van de door de Ondernemingen bewaarde documenten.  

Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden voor het bestuur, het beheer en de controle van de organisatie van Verelst, zoals door de juridische dienst, risicobeheer, interne en externe audit, inspectie om betalingsbedrog op te sporen/te voorkomen, om een beter voorstel of korting te verschaffen en om ons te positioneren tegenover directe of indirecte concurrenten.

 

Artikel 4: Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt binnen de Ondernemingen maar kunnen in bepaalde gevallen, meestal in uitvoering van een contract, tevens worden gedeeld met aanverwante ondernemingen binnen de Verelst Groep alsook met derden, waaronder leveranciers, onderaannemers, studiebureaus, architecten, notarissen, landmeters, die deze gegevens eveneens kunnen verwerken.    De Ondernemingen zullen uw persoonsgegevens uiteraard niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. Uw persoonsgegevens zullen tevens worden gedeeld wanneer dit vereist is door de wet of in het kader van juridische procedures.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).  Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens doorgestuurd worden naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de Onderneming(en) geheel of gedeeltelijk georganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 

Artikel 5: Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en bewerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Ondernemingen en u.

 

Artikel 6: Uw rechten als gebruiker

6.1. Recht van toegang, inzage en kopiename

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw informatie en deze in te kijken, alsook een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. Hiermee behoudt u de controle en kan u bijvoorbeeld nagaan of uw gegevens die de Ondernemingen in hun bezit hebben wel correct zijn.

6.2. Recht van verbetering, vervolledigen, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om na deze inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, te vervolledigen door een aanvullende verklaring af te leggen of te wissen voor zover zou blijken dat de gegevens niet correct zouden zijn of u van mening bent dat de gegevens onrechtmatig worden verwerkt.  U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

6.3. Recht van verzet

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens geldt dit eveneens in geval van direct marketing.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke van verwerking over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Automatische beslissingen en profilering

Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

6.7. Uitoefening van uw rechten

Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart verplicht) kan u dergelijke verzoeken schriftelijk en gedateerd richten aan Verelst International , Klein Boom 15 – B. 2580 PUTTE- Email: privacy@verelst.be.

Wees wel altijd zo specifiek mogelijk indien u uw rechten wenst uit te oefenen. 

Ondernemingen moeten uw identiteit aan de hand van een recto verso kopie van uw identiteitskaart kunnen verifiëren om te vermijden dat iemand anders uw rechten zou uitoefenen. Alleen mondeling uw identiteit bewijzen is niet voldoende. Vanzelfsprekend kan u ons niet vragen om de gegevens van een andere persoon te bekijken: uw rechten gelden alleen voor uw eigen persoonsgegevens.

Heeft u een klacht in verband met de uitoefening van uw rechten, kan u zich eveneens steeds richten tot privacy@verelst.be.

6.8. Recht om klacht in te dienen

Ten slotte heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming indien deze van oordeel is dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt of verzameld worden.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02/274.48.00
Fax: 02/274.48.35
Email: contact @apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een burgerlijke rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 7: Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1.

De Ondernemingen hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2.

In geen geval kunnen de Ondernemingen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7.4.

De Ondernemingen zullen er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging van en verspreiding van deze gegevens of de niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

 

Artikel 8: Toegang door derden

8.1

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en/of aangestelden.

8.2.

Wij zorgen voor een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


Artikel 9: Beelden van camera’s

Ondernemingen kunnen camera’s gebruiken rond de kantoren en gebouwen waar ze actief zijn. Beeldopnames en bewakingscamera’s rond de gebouwen van Ondernemingen worden maximaal twee maanden bewaard.  In sommige gevallen kan dit langer zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een misdrijf of overlast aan te tonen;
 • om schade bewijzen of om een dader of ordeverstoorder, een getuige of slachtoffer te kunnen identificeren.

 

Artikel 10: Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. De website van de Ondernemingen maakt gebruik van verschillende types cookies, onder meer:

Niet aanpasbare cookies

 • Noodzakelijke functionele cookies die er technisch voor zorgen dat onze website naar behoren werkt;
 • Analyse-performantie cookies waarmee de Ondernemingen het gebruik van de website gaat meten;
 • Social media cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.

Aanpasbare cookies die ons toelaten een analyse van uw gebruik van onze website te analyseren.


Uw toestemming

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt cookies toestaan of weigeren. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor Cookies weigeren.

U kunt tevens weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen.  Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per e-mail naar privacy@verelst.be.

 

Artikel 11: Eventuele wijzigingen aan het privacybeleid.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd onder meer in functie van aangepaste procedures, nieuwe technologieën enz. Wij nodigen u uit om steeds de laatste versie van het privacybeleid te raadplegen op onze website.

 

Laatste update 05/04/2024

 

[1] Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). Algemene Verordening Gegevensverwerking. Voor meer info: zie www.privacycommission.be